(พิเศษ!) โครงการ “การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 8″

อบรม วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

(สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 14 ธันวาคม 2565)

*ค่าอบรม 3,000 บาท ต่อท่าน ​

ปิดรับสมัคร

ใหม่ กับหลักสูตรเชิงปฏิบัติ OIA-PDPA รุ่นที่ 1 (ระยะเวลาอบรม 2 วัน)


หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการนี้จัดทำเพื่อให้ข้าราชการที่รับผิดชอบการพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการมีความรู้และความเข้าใจเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และสามารถเชื่อมโยงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ กับพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมนำแนวทางการปฎิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับหน่วยงานราชการไปปฏิบัติที่หน่วยงานได้

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์เธียรชัย ณ นคร

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อาจารย์เยี่ยมศักดิ์ คุ้มอินทร์​

อดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
อดีตผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
และอดีตกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

อาจารย์วนิดา สักการโกศล

อดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
อดีตเลขานุการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
และอดีตกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
และผู้อำนวยการศูนย์กฏหมายเพื่อการพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร

ผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand,
ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนา และทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) และผู้อำนวยการโครงการ

Our OIA - PDPA Clients

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรม : โครงการ “การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  ของหน่วยงานภาครัฐ (OIA & PDPA)”  –  รุ่นที่  8

แผนที่ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ