OIA PDPA Matichon

เมื่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ PDPA มีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ทำให้หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ต้องปรับตัวให้ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ แต่ขณะเดียวกัน หน่วยงานภาครัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งมีบทบัญญัติเรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย ทำให้เกิดความกังวลว่าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในแนวทางใด

สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงได้ร่วมกับ PDPA Thailand, สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) และบริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด เปิดอบรมหลักสูตร การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้มีแนวทางในการจัดการคุ้มครองข้อมูลบุคคลของหน่วยงานภาครัฐ

ดร.สโรชินี ศิริวัฒนา นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวถึงโครงการอบรมฯ ว่า “หลักสูตรนี้ ถูกออกแบบมา เนื่องจาก PDPA เป็นกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลที่มีบทบัญญัติครอบคลุมถึงหน่วยงานภาครัฐ นอกเหนือจาก พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ทุกหน่วยงานภาครัฐต้องปฏิบัติตามกันอยู่แล้ว เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานรัฐมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความแตกต่างของกฎหมายทั้งสองฉบับมากยิ่งขึ้น และสามารถนำแนวทางไปปรับปฏิบัติในหน่วยงานได้จริง”

“ความแตกต่างที่น่าสนใจของกฎหมายทั้งสองฉบับ คือ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการจะเน้นหลักการ เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น ส่วน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะเน้นหลักการเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลตามวัตถุประสงค์ เก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็น (Data Minimization) มีระยะเวลาการเก็บรักษาและลบทำลายข้อมูล (Data Retention and Erasure) ฯลฯ ซึ่งจะเห็นได้ว่าสอดคล้องใกล้เคียงกัน แต่ยังมีความแตกต่างที่อาจต้องมีการบริหารจัดการกระบวนการทำงานในหน่วยงานเพิ่มเติม ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นมิได้ หากข้าราชการและบุคลากรหน่วยงานของรัฐไม่มีองค์ความรู้ในประเด็นนี้” ดร.สโรชินี เสริม

ด้าน ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand ฐานะผู้อำนวยการโครงการ เปิดเผยว่า “นอกจากมีผมเป็นวิทยากรแล้ว โครงการอบรมยังได้รับเกียรติจากวิทยากรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิอีก 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมายทั้งสองฉบับเป็นวิทยากรผู้บรรยาย ได้แก่ อาจารย์เธียรชัย ณ นคร ประธานกรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, อาจารย์วนิดา สักการโกศล อดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, และอาจารย์เยี่ยมศักดิ์ คุ้มอินทร์ ข้าราชการบำนาญ (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) และอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาร่างกฎหมายเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน”

ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตรรับรองความรู้จากสมาคมฯ โดยที่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมที่หน่วยงานเห็นชอบและอนุมัติให้มาเข้าร่วมโครงการนี้ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนเต็มจำนวนจากงบประมาณของของต้นสังกัดได้ (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่3) พ.ศ.2555) ซึ่งแต่ละหน่วยงานสามารถพิจารณาส่งบุคลากรเรียนรู้ได้ตามโครงสร้างของหน่วยงาน เหมาะสมกับหน่วยราชการและองค์กรของรัฐทุกประเภท กระทรวง ทบวง กรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน มหาวิทยาลัย และโรงเรียน เป็นต้น

หน่วยราชการและองค์กรภาครัฐที่ให้ความสนใจส่งบุคลากรมาร่วมการอบรม สามารถดูรายละเอียดการสมัครเรียนหลักสูตร การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานภาครัฐ ได้ที่ https://nidalaw.or.th/oia-pdpa-training/

โครงการ "การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานภาครัฐ"

ที่มาโครงการ

           เมื่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นมา หน่วยงานราชการจำนวนมากได้มีการตื่นตัวที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ ขณะเดียวกันหน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งมีบทบัญญัติเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่แล้ว ทำให้หน่วยงานรัฐส่วนใหญ่เกิดความสับสน ไม่มั่นใจว่าตนเองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ แบบไหน อย่างไร

           ดังนั้น สมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งเป็น 1  ในสมาคมนักศึกษาเก่าของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์  ในฐานะที่เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ที่เกิดจากการรวมตัวของผู้ที่สำเร็จการการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ จึงได้ร่วมกับ  ศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สื่อ PDPA Thailand, สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) และบริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการให้คำปรึกษาการตรวจสอบ การจัดอบรม และการสอบวัดความรู้ด้าน PDPA จัดการอบรมในเรื่อง “การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานภาครัฐ” ขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานรัฐ มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชข้อมูลข่าวสารของราชการ และพระะราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มากยิ่งขึ้น และสามารถปฏิบัติตามกฎหมายทั้งสองฉบับได้

          โครงการนี้จัดทำเพื่อให้ข้าราชการที่รับผิดชอบการพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการมีความรู้และความเข้าใจเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และสามารถเชื่อมโยงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ กับพระราชบัญญัติการคุุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมนำแนวทางการปฎิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับหน่วยงานราชการไปปฏิบัติที่หน่วยงานได้

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์เธียรชัย ณ นคร

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อาจารย์เยี่ยมศักดิ์ คุ้มอินทร์​

อดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
อดีตผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
และอดีตกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

อาจารย์วนิดา สักการโกศล

อดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
อดีตเลขานุการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
และอดีตกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
และผู้อำนวยการศูนย์กฏหมายเพื่อการพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร

ผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand,
                                       ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนา                                           และทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)และผู้อำนวยการโครงการ

วัน เวลา และสถานที่จัดอบรม
(เปิดอบรม รุ่นละ 6 ชั่วโมง)

                                           รุ่นที่ 1   วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565          กรุงเทพฯ ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์          (สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 กรกฎาคม 2565) 
                                           รุ่นที่ 2  วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565    กรุงเทพฯ ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์          (สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 3 สิงหาคม 2565) 
                                           รุ่นที่ 3  วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565               กรุงเทพฯ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์           (สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 สิงหาคม 2565) 
                                           รุ่นที่ 4  วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565         จังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมเลอ แคสเซีย      (สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 สิงหาคม 2565)
                                           รุ่นที่ 5  วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565           จังหวัดสงขลา ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่   (สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 สิงหาคม 2565)  
                                           รุ่นที่ 6  วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565       จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท  (สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2565)                                                           (พิเศษ!) รุ่นที่ 7  วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565                  กรุงเทพฯ ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์          (สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 ตุลาคม 2565)

ค่าอบรม 3,000 บาท ต่อท่าน

                           อบรมที่จังหวัด กรุงเทพฯ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์