วิทยากรในโครงการ
การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานภาครัฐ
อาจารย์เธียรชัย ณ นคร
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ​
ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ​
ผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand
และประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนา
และทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)
ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
และผู้อำนวยการศูนย์กฏหมายเพื่อการพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาจารย์วนิดา สักการโกศล
อดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะ
กรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
อาจารย์เยี่ยมศักดิ์ คุ้มอินทร์ ​
ข้าราชการบำนาญ
(สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)
และอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาร่าง
กฎหมายเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน