ประวัติความเป็นมาของคณะนิติศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

            สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ถือกำเนิดจากพระราชดำริอันกว้างไกลและพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านการบริหารการพัฒนา ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ 

            และเพื่อให้สถาบันมีสาขาวิชาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร อธิการบดีท่านแรกของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มีดำริว่า “หากจะให้ครบถ้วนความเป็นพัฒนบริหารศาสตร์ ต้องมีนิติศาสตร์รวมอยู่ด้วย”

            คณะนิติศาสตร์จึงถือกำเนิดขึ้นเมื่อ วันที่ 3 ธันวาคม พุทธศักราช 2552 โดยการผลักดันของศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีในขณะนั้น และได้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ เป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์ท่านแรก

nidalaw.or.th

ปรัชญา

นำนิติธรรม สร้างความรู้ สู่การพัฒนา

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันทางกฎหมายชั้นสูง ที่บูรณาการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาสังคมอย่างเป็นธรรม

พันธกิจ

นำนิติธรรม เสริมสร้างวิชาการ มุ่งเน้นการพัฒนา

ปณิธานของคณะคณะนิติศาสตร์

            คณะนิติศาสตร์มีปณิธานอันมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการทางกฎหมายเพื่อการพัฒนาสังคมที่เป็นธรรม โดยให้ความรู้ทางกฎหมายและสร้างนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรม จริยธรรม สุจริต เที่ยงตรงทั้งต่อตนเองและประชาชน มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งนอกจากการจัดการเรียนการสอนทางกฎหมายแล้ว คณะนิติศาสตร์ได้จัดตั้ง “ศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา” เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ในการตอบสนองภารกิจในการให้บริการวิชาการและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยให้บริการคลินิกกฎหมาย ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจัดให้มีบริการภายในศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา และการให้ความรู้และคำปรึกษาทางกฎหมายในชุมชนต่าง ๆ อันเป็นภารกิจเชิงรุกของคณะนิติศาสตร์ในการให้บริการแก่สังคม อีกทั้งยังได้พัฒนาความรู้ คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาในการเป็นนักกฎหมายที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย