Blog News & Activities
🔰 ภาพบรรยากาศบางส่วน ของโครงการอบรม “การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 7 วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ณ Ambassador Hotel Bangkok
 
ด้วยนำทีมวิทยากรโดย :
อาจารย์เธียรชัย ณ นคร – ประธานกรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร – ผู้ก่อต้ังสื่อ PDPA Thailand และประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)
ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา – ผู้อํานวยการศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาจารย์วนิดา สักการโกศล – อดีตผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และอดีตผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของราชการ
อาจารย์เยี่ยมศักดิ์ คุ้มอินทร์ – ข้าราชการบํานาญ (สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี) และอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาร่าง กฎหมายเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
🔹 โครงการเคลียร์ประเด็นด้านความแตกต่างระหว่าง กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ (OIA) และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยมีแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลฯ ตามกฎหมายทั้งสองฉบับ และสามารถปรับใช้ในงานราชการได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับหน่วยงาน
 
ภาพบรรยากาศงานอบรม รุ่นที่ 7   ที่ผ่านมา  ณ Ambassador Hotel Bangkok