News & Activities
✨ ภาพบรรยากาศโครงการฝึกอบรม “การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 1  ในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา  ณ Ambassador Hotel Bangkok
 
ด้วยนำทีมวิทยากรโดย :
อาจารย์เธียรชัย ณ นคร – ประธานกรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร – ผู้ก่อต้ังสื่อ PDPA Thailand และประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)
ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา – ผู้อํานวยการศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาจารย์วนิดา สักการโกศล – อดีตผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และอดีตผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของราชการ
อาจารย์เยี่ยมศักดิ์ คุ้มอินทร์ – ข้าราชการบํานาญ (สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี) และอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาร่าง กฎหมายเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานรัฐ มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลตามพระราชข้อมูลข่าวสารของราชการ และพระะราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มากยิ่งขึ้น และสามารถปฏิบัติตามกฎหมายทั้งสองฉบับได้ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตรรับรองความรู้จากสมาคมฯ โดยที่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมที่หน่วยงานเห็นชอบและอนุมัติให้มาเข้าร่วมโครงการนี้ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนเต็มจำนวนจากงบประมาณของของต้นสังกัดได้ (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่3) พ.ศ.2555) ซึ่งแต่ละหน่วยงานสามารถพิจารณาส่งบุคลากรเรียนรู้ได้ตามโครงสร้างของหน่วยงาน เหมาะสมกับหน่วยราชการและองค์กรของรัฐทุกประเภท กระทรวง ทบวง กรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน มหาวิทยาลัย และโรงเรียน เป็นต้น
 
ภาพบรรยากาศงานอบรม รุ่นที่ 1  ในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา  ณ Ambassador Hotel Bangkok