โครงการ “การจัดทําแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหน่วยงานภาครัฐ

รุ่นที่ 1

อบรมรุ่นที่ 1

วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2566 

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

(สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 23 มีนาคม 2566)

*ค่าอบรม 9,000 บาท ต่อท่าน ​

โครงการนี้จัดทำเพื่อให้ข้าราชการที่รับผิดชอบการพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการมีความรู้และความเข้าใจเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และสามารถเชื่อมโยงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ กับพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมนำแนวทางการปฎิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับหน่วยงานราชการไปปฏิบัติที่หน่วยงานได้

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์เธียรชัย ณ นคร

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ประธานกรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อาจารย์เยี่ยมศักดิ์ คุ้มอินทร์​

 • อดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • อดีตผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  และอดีตกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

อาจารย์วนิดา สักการโกศล

 • อดีตผู้อำนวย การสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • อดีตเลขานุการ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และอดีตกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา

 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์กฏหมาย
  เพื่อการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร

 • ผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand
 • ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนา และทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) และผู้อำนวยการโครงการ

สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม 

ติดต่อ : เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (คุณอาทิตย์)

Our OIA - PDPA Clients

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรม : โครงการ “การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  ของหน่วยงานภาครัฐ (OIA & PDPA)”  –  รุ่นที่  8